regulamin

REGULAMIN -WYZWANIA-

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem -WYZWANIA- ( konkurs jest Klub Piłkarski KP Jantarek)
2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, przy udziale strony internetowej www.sportowamotywacja.com, facebooka https://www.facebook.com/kpjantarek
3. Projekt sfinansowano z dotacji P COVID , w wysokości 44520.00 , w ramach realizacji zadania określonego umową NR 292/COVID/2020

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem -WYZWANIA- może być każda osoba fizyczna, która:

a) ukończyła 3 lata (osoby niepełnoletnie biorą udział w wyzwaniu za zgodą lub z pomocą opiekuna prawnego, po jednorazowym zajestrowaniu na stronie www.sportowamotywacja.com)
b) nie jest pracownikiem Klubu Piłkarskiego KP Jantarek
c ) mieszka na terenie Powiatu puckiego

§ 3
ZASADY

1. Wyzwanie trwać będzie od 20.07.2020 do 20.10.2020
2. Aby wziąć udział w wyzwaniu, należy zarejestrować  się na stronie www.spotowamotywacja.com
3. Od dnia 20.07.2020 w każdą niedzielę na stronie www.spotowamotywacja.com oraz kanale youtube Klub Piłkarski KP Jantarek będą udostępniane trzy treningi, nagrane przez profesjonalnego trenera z zakresu motoryki, gry w piłkę nożną, stymulujące szybkość koordynację, gibkość.
4. Treningi będą dostosowane do trzech grup wiekowych
Przedszkolaki ( wiek od 3 do 6 lat)- film 20 minut
Dzieci ( wiek od  7 do12 lat)- film 30 minut

Młodzież i Dorośli (wiek od  13 lat <+) – film 40 minut

5. Wyzwanie będzie polegać na wysyłaniu od poniedziałku do soboty któtkich filmów prezentujących wykonanie treningu przygotowanego przez trenera lub własnego treningu .
Film należy wysłać w całości z całego treningu, lub uzyć aplikacji np. INSHOT, która pozwala na przyspieszenie filmu. Dzieki temu będzie mniejszy do wysyłki. Nie będą zaliczane wyłącznie urywki treningów.
6. Treningi muszą zostać wysłane na maila : trening@sportowamotywacja.com lub poprzez udostępnienie sfojego filmu przez dysk google ( kssportowamotywacja@gmail.com ) 
7. Za każdym razem należy podać imię i nazwisko osoby wykonującej trening, rok urodzenia oraz datę wykonania treningu.

§ 4
OCENA
1. Przysłane filmy będą podlegać następującej ocenie
– Maksymalna ilość filmów w tygodniu 3
– Trening z filmu trenera- 15 punktów
– Trening własny- 8 punktów
– Indywidualna ocena trenera od 1 do 5 punktów za każdy film
( Ocenie będzie podlegać kreatywność, staranność, sumienność )

-Niepełne filmy, lub urywki treningów, będą oceniane niżej. Można natomiast przyśpieszyć film aby zajmował mneij miejsca.
– Udostępnienie swojego treningu na swoim facebooku lub instagramie z oznaczeniem
@AP JANATREK @NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI #wyzwaniesportowamotywacja – dodatkowo 5 punktów
– W razie watpliwości co do oceny można skierować zapytanie na maila ocena@sportowamotywacja.pl

2. W przypadku pominięcia przez organizatora, któregoś z powyższych podpunktów w ocenie, po ponownej analizie punkty moga zostać doliczone do najbliższej oceny miesięcznej oraz zaliczone za jedną z jednostek w Ocenie Tygodniowej.
3. Punkty zostają sumowane w następujący sposób.
Ranking tygodniowy dla każdej z grup wiekowych
– w każdym tygodniu 3 osoby z najwyższą ilością punktów. Co tydzień punkty liczone są od nowa. W związku z tym , jeżeli dołączymy w trakcie zadania mamy takie same szanse jak zaczynając od początku.
Ranging miesięczny dla każdej z grup wiekowych
– w każdym miesiącu 10 osób z najwyższą ilością punktów, zsumowanych z punktów z 4 tygodni danego miesiąca
Ranking końcowy dla każdej z grup wiekowych
– zostają po 3 osoby z każdej grupy. Zsumowane zostają wszystkie punkty z rankingów miesięcznych

§ 5
NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są przyznawane w następujący sposób

– Ranking tygodniowy po 3 osoby z 3 grup wiekowych przez 12 tygodni
– Ranging miesięczny po 10 osób z 3 grup wiekowych przez 3 miesiące
– Ranking końcowy po 3 osoby z 3 grup wiekowych – nagrody główne
– Nagrody za udział w Wyzwaniu dla uczestników , którzy nie zajęli przez cały okres żadnego miesjca

2. Wszelkie próby oszustwa, spowodują natychmiastowe usunięcie z konkursu oraz wyciągnięcie konsekwencji prawnych zgodnie z literą prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Ranking zwycięzców będzie udostępniany na stronie www.sportowamotywacja.com. Zawsze najpóniej do wtorku, po danym tygodniu wyzwania.

5. Osoby, które znajdą się w rankingu z dopiskiem nagroda, zobowiązane są do odbioru nagród w:
Ośrodek sportu i rekreacji we Władysławowie, ul.Hallera 19b, Władysławowo
Zachowując wszystke zasady obecne sanitarne. Nagrody będą dostepne do odbioru po 10 sierpnia.

Przy odbiorze nagrody, nalezy miec przy sobie dowód osobisty z adresem, lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Powiatu puckiego.

6. W związku z powyższym, jeden czestnik ma szanse wygrać zarówno nagrody tygodniowe, jak miesięczne oraz nagrodę główną.

§ 6
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przy rejestracji przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska uczestnika, imienia i nazwiska opiekuna uczestnika, miejscowości zamieszkania, numeru tel. kontaktowego, daty urodzenia uczestnika, przynależności klubowej lub braku przynalezności

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. 

3. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji
Konkursu, wyłonienia laureatów, wydania Nagród, oraz ogłoszenia listy zwycięzców. W
powyższym zakresie Organizator występuje w charakterze administratora danych
osobowych Uczestnika. 

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.sportowamotywacja.pl

Projekt sfinansowany z dotacji
P COVID w ramach realizacji zadania SPORTOWA MOTYWACJA